BAŞA DÖN

Arşiv Standartları Üzerine

Günümüz arşiv projeleri artık birçok disiplinin iç içe geçtiği bir hal almıştır. Daha önceleri sadece bilgi ve belge yönetimi arşivcilik konuları baz alınırken şimdilerde bilgisayar mühendisliği, veri mühendisliği, bigdata konuları sahaya katılmış durumda. Devlet otoritesi de ilgili projeleri takip ederken yeni standartlar ve genelgelerle teknolojiyi takip ederek, sektör oyuncularına yön vermeye çalışmaktadır. Aşağıda sizin için derlediğimiz bir arşiv projesinde olması gereken standart ve genelgelerinin sıralamasını hazırladık.

 • Elektronik Belge Standartları Genelgesi: 16.07.2008 tarih ve 26938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 2008/16 sayılı Başbakanlık Genelgesidir.
 • TSE13298T1 Standardı:”16.07.2008 tarih ve 26938 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık genelgesinde belirtilmiş olan TS 13298 sayılı Elektronik Belge Yönetimi Standardı”dır. T1 kapsamında TS ISO/IEC 25051 Satışa Sunulan Yazılım Ürünlerinin Kalite Özellikleri ve Değerlendirilmesi standardına uyumlu olması.
 • TS ISO 27001 Standardı: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar. Bu standart, dokümante edilmiş bir BGYS’yi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar.
 • ISO 15489 Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ürün uluslararası geçerliği olan bir platform olması lazım.
 • Standart Dosya Planı: 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 2005/7 sayılı Genelge ile yürürlüğe konulan belgenin dosyalanmasına ilişkin plandır
 • DTVT Haberleşme Kodu: 10/02/2011 Tarih ve 27842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 2011/1 sayılı Genelge ile yürürlüğe konulan, Kamu kurum ve kuruluşlarında, belgenin üretildiği kurumu ve birimi tanımlayan kodların bulunduğu Devlet Teşkilatı Veri Tabanıdır.
 • Evrak Saklama Planı ve Yönetmeliği; 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun ve 16 Mayıs 1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, birimler bazında yürütülmekte olan fonksiyonların bağlı bulundukları kanun, tüzük ve yönetmeliklere dayanılarak, kurumdaki her türlü evrağı kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır.
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Elektronik Belge ve Elektronik İmza tanımları ile resmi yazışmalarda Bilişim Sistemlerinin kullanımına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, 05.02.2015 tarihli, 29258 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliktir.
 • 3473 Sayılı Kanun: 04.10.1988 tarih ve 19949 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”u ifade eder.
 • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik: Başbakanlıkça yürürlüğe konulan 15.06.1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği ifade eder.
 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun:10.11.1984 tarih ve 18571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3071 sayılı Kanun.
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu: 24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’,de yayımlanan 4982 sayılı Kanun
 • Lisanslı Yazılım: 15 Temmuz 2008 tarih ve 2008/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi.
 • Birlikte Çalışabilirlik Rehberi: Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esaslarına ilişkin 28 Şubat 2009 tarih ve 2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi (ekinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi) ve ekleridir.


  Yorumlar
  XDaha önce yorum yapılmamış
  Yorum Yapın